Výstavy 2015 

 

MVK Top Hotel Praha 12.12. a 13.12.2015

 

Oliver -  CAPS po oba dny - Petra Šnajdrová, Laura Burani

 

 

MVK Lysá nad Labem

Oliver - CAPS, nom - Nathalia Smiths
 
 
MVK Zdice 10.10.2015 (Otíčkova poslední výstava, dosáhl titulu GIP) 
 
Otakar - CAGPIB, nom       Oliver CAPS            Kara - CACIB
Lone Lund                          Olga Sizova             Olga Sizova
 
 

MVM Bratislava - Viničné 14.6.2015

Otakar - CAGPIB, nom.      Oliver - CAGPIB, nom.    Kara - CACIB

Eric Reijers                        Květoslava Mahelková    Květoslava Mahelková

 
 
 
 
Caribbean Star Show - Praha - Slávie 16.5. a 17.5.2015
Otakar - oba dny, CAGPIB    Oliver - CAGPIB       Kara - oba dny, CAC a BIV
                                                   - CAGPIB, nom.
Alexey Shchukin                  Jarda Pánek             Fabio Brambilla
Fabio Brambilla                   Alexey Shchukin       Martti Peltonen
 
 
 

MVK Most 10.5.2015

 

Otakar - CAGPIB          Oliver - CAGPIB, nom,     Kara - CAC

Gina Grob                    Marina Vinkel                  Marina Vinkel

                     Cena pro mladého chovatele

 
 
Star Show Diplomat Praha 14.2. a 15.2.2015
 
Oliver - oba dny, CAGPIB         Kara - oba dny, Ex 1, nominace
Linda Knyová                           Olga Komissarova
Olga Komissarova                    Philippa Holmes
              Cena pro mladého chovatele